Soyuz 6

First multiple flight of three manned spacecraft (Soyuz-6 - cosmonauts G.S.Shonin and V.N.Kubasov, Soyuz-7 -cosmonauts A.V.Filipchenko,
V.N.Volkov and V.V.Gorbatko, Soyuz -8 -cosmonauts V.A.Shatalov, A.S.Eliseev).

Rating: 
0
No votes yet
Collector Value: 
0
No votes yet
Project: